از ترافیک صبحگاهی تا پیشنهادی برای یک پیشامد

در بسته خبری هفتگی نسخه موضوعاتی مانند:ترافیک صبحگاهی،وسیله نقلیه عمومی ون،شرخر با ورژن جدید و به روز شده،عدم ایمنی خودروهای داخلی،شهروند خبرنگار اشاره شده است.