کاروان اسکورت پوتین در میدان جمهوری.

291
03 آذر 1394

در این فیلم کاروان اسکورت شده رئیس جمهور روسیه در میدان جمهوری تهران دیده می شود.

فیلمکارواناسکورت پوتینمیدان جمهوریروسیهایران

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x