کاروان اسکورت پوتین در میدان جمهوری.

در این فیلم کاروان اسکورت شده رئیس جمهور روسیه در میدان جمهوری تهران دیده می شود.