"انصارالله" موشک "زلزال 2" را به سمت اهدافی در استان "جیزان" شلیک کرد.

"انصارالله" موشک "زلزال 2" را به سمت اهدافی در استان "جیزان" شلیک کرد.