ضرب و شتم یک سیاهپوست در برنامه انتخاباتی جمهوریخواه آمریکا

یک سیاهپوست که با شعار ضد نژادپرستی در کمپین تبلیغاتی دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواه آمریکا شرکت کرده بود به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.