سقوط هواپیمای جنگی در نزدیکی مرز ترکیه

تلویزیون ترکیه از سقوط یک جنگنده در نزدیکی مرز این کشور با سوریه خبر داده است.