فیلم لحظه انفجار تروریستی روز جمعه در مسجد شهر صنعا یمن

کاربران پایگاه های ارتباط اجتماعی ویدیویی از لحظه انفجار انتحاری عامل تروریستی در یکی از مساجد صنعا، منتشر کردند.