عملیات والفجر هشت و فتح فاو

تشریح بزرگترین و پیچیده ترین ضربه عملیاتی بر پیکره صدام و ارتش عراق در طول هشت سال دفاع مقدس