دنیا چند کشور است؟! جامعه بین المللی یعنی چه؟!

دولت و مسئولین وزارت خارجه، منظورشان از دنیا و جامعه جهانی چیست؟ از تولیدات مجموعه زمانه