دنیا چند کشور است؟! جامعه بین المللی یعنی چه؟!

167
03 آذر 1394

دولت و مسئولین وزارت خارجه، منظورشان از دنیا و جامعه جهانی چیست؟ از تولیدات مجموعه زمانه

فیلمسیاسیدولتوزارت خارجهجامعه جهانیجامعه بین المللی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x