هر وقت روی خوش نشان دادیم

هر وقت به دشمن روی خوش نشان دادیم ...

از تولیدات مجموعه زمانه