دکتر عباسی: تئوری بازی ها و چالش های استحاله از درون

Game Theory یا تئوری بازی ها روشی است که آمریکا از آن برای فروپاشی شوروی استفاده کرد . دکتر عباسی در سخنرانی ۵ آبان ۹۳ در دانشگاه تبریز به تبیین این مفهوم و چالش های استحاله از درون پرداخته اند.