مظلومیت منشور روحانیت

مظلومیت منشور روحانیت مهمترین پیام امام خمینی به طلاب حوزه علمیه