مستند «فریب» 16 روایت از عهدشکنی های متعدد آمریکا در تعهدات جهانی

این مستند با استفاده از اسناد تاریخی در 16 روایت عهدشکنی های متعدد آمریکایی ها در معاهدات بین المللی را نشان میدهد که اثبات غیرقابل اعتماد بودن آمریکاست.