نماهنگ حماسی سپاه بدر عراق برای امام خامنه ای

نماهنگ حماسی سپاه بدر عراق برای امام خامنه ای