برخی از کاربردهای مختلف فناوری هسته ای

در این گزارش مستند به تعدادی از کاربردهای مختلف فناوری هسته ای که بسیار فراتر از موضوع تولید انرژی است اشاره می شود. کاربردهای در زمینه های مختلف پزشکی، کشاورزی، اندازه گیری، تولید آب شیرین و ...