فیلم: مراقب باشید بعنوان بازرسی‌ هسته‌ای به ما تجاوز نشود

آیت الله حائری: حواسمان باشد در بازرسی‌های هسته‌ای به ما تجاوز نشود

فیلمسیاسیآیت الله حائریهستهایبازرسی هستهای

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x