دیدار حسن روحانی و نماینده اسرائیل در سال ۶۵.

179
03 آذر 1394

بخشی از سخنان صریح و بی پرده ی دکتر حسن عباسی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورخ ۲۵ فروردین۱۳۹۴

فیلمسیاسیحسن روحانیاسرائیلنماینده اسرائیلامریکا

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x