دیدار حسن روحانی و نماینده اسرائیل در سال ۶۵.

بخشی از سخنان صریح و بی پرده ی دکتر حسن عباسی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورخ ۲۵ فروردین۱۳۹۴