کاروان اسکورت پوتین در میدان جمهوری

کاروان اسکورت پوتین در میدان جمهوری