پوتین در نشست کشورهای صادرکننده گاز در تهران

سخنان پوتین در نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در تهران