صحنه شهادت دختر فلسطینی

نظامیان صهیونیست دو دختر فلسطینی را در قدس هدف گلوله قرار دادند که یکی از آنها شهید و دیگری به شدت مجروح شد.