ناکارامدی سیاست های لیبرالی اقتصاد در جامعه ایرانی و سبک زندگی غربی

علت اصلی ناکامی ایران اسلامی در مهار مشکلات اقتصادی و مدیریت و مهار مفاسد اداری-اقتصادی