تنها شرط واقع شدن ظهور امام زمان(عج)

تنها شرط واقع شدن ظهور امام زمان(عج)