دکتر جلیلی در دانشگاه خلیج فارس: بی اعتمادی به آمریکا مبتنی بر تجربه است

** با عرض پوزش در 4 دقیقه ابتدایی سخنرانی کیفیت صوت مناسب نیست اما در ادامه مشکل برطرف میگردد. **