پادکست، سپر مستحکم جنگی در برابر جنگ نرم همه جانبه ی استکبار

فاکتور اصلی که غرب در جنگ نرم علیه اسلام و تشیع بوسیله ی دستگاههای قدرتمندش از جمله هالیوود، به کار میگیرد و ما به همان روش باید مقابله کنیم.