مستند فرقه های سری، قسمت سوم، از مصر باستان تا فرامانسوری (بخش اول)

مستند فرقه های سری، قسمت سوم، از مصر باستان تا فرامانسوری (بخش اول)

در عقایدِ جادويي مصرِ باستان، این اعتقاد وجود داشت که جادوگر، با دانستنِ نامِ اعظمِ یک فرد یا حداقل، با در اختيار داشتنِ وسايلش، می‌تواند بر او مسلط شود و حتي نفرین‌ها و شرارت‌هایی را بر ضدّ او عملی سازد.
کاهنان نه تنها بر فرعون مسلط بودند، بلکه با استفاده از مراسمِ جادوگری و کشفِ نامِ اعظمِ خدايان، بر خدا هم مسلط می‌شدند. کاهنان مصری، علومِ سرّیِ خود را از متونی دریافت مي‌كردند که این متونِ آلود، گرچه نویسندگانِ انسانی داشت، ولی منسوبِ به خدایی اسطوره‌ای، به نام هِرمیس تریس مِجیستوس بود. تعليماتِ منتسب به هرمس، بعدها مكتب هرمتسيسم را بنيان گذاشت. يكي از افرادي كه تحتِ تأثيرِ اين متون قرار گرفت و خود نيز، بعدها، بر بسياري از فرقه‌ها تأثير گذاشت، فيثاغورث بود.