تاثیر اجرایی نکردن اقتصاد مقاومتی توسط دولت در مشکلات جامعه، قسمت اول

تاثیر اجرایی نکردن اقتصاد مقاومتی توسط دولتمردان در رفع نشدن مشکلات اقتصادی و فرهنگی جامعه(قسمت اول)

اقتصاد مقاومتی ضامن تحقق آرمان های انقلاب