دانش‌آموز شیرازی: به زور ما را به استقبال روحانی آوردند!

یک دانش آموز شیرازی می گوید: اگر به استقبال نمی آمدیم، 3 نمره انضباط را از دست می دادیم