فایل صوتی سخنان صالحی در مورد فکت شیت در مجلس

فایل صوتی سخنان صالحی در مجلس منتشر شد:
حضرت آقا به آقای ظریف فرمودند شما هم فکت شیت ایران را در اختیار مردم قرار دهید