از "پروژه پل" چه میدانید؟؟؟

شبکه رهبران جوان جهانی چیست و از چه زمانی تشکیل شده است؟ این شبکه جهانی چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ چه کسانی و چگونه به عضویت این شبکه درمی‌آیند؟ سند امنیت ملی آمریکا چه اهدافی را برای این مجمع سوئیسی پیش‌بینی کرده است؟ شاخه ایران «رهبران جوان» چگونه و از طریق چه عواملی فعال شده است؟در این گزارش ابعاد بیشتری از پروژه «پل» بررسی شده است.