برای استادشهید مرتضی مطهری

کلیپی زیبا در باره مقام استاد شهید مرتضی مطهری