ولایتمداری خطرناک ، قسمت اول

تمامی اصول، فروع، گزاره ها، مبانی و مفاهیم دینی _ از آن جمله ولایت فقیه_ مقوم عقلانیت اند.
از طرفی دین از راه عقل قابل دست یابی است و از جانب دیگر تمام دستاورد های دین عقلانی هستند.
بر همین اساس و در یک نتیجه گیری طبیعی ، دینی ترین افراد، عاقل ترین افراد باید باشند.