اردوی جهادی

اردوی جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور تبریز تابستان 93 روستای امند