پشت صحنه و شوخی های دیدنی در برنامه گلخانه و ریوندی

پشت صحنه ی ویژه برنامه گلخانه ، با حضور حسن ریوندی این برنامه در دفتر شخصی حسن ریوندی ضبط و برداشت شده است

www.hasanreyvandi.com