محدودیت های درک بشری

بحث و گفتگویی دربارۀ این که چرا ریاضیات در توصیف جهان هستی ،به این اندازه قدرتمند است.سؤالی که هنوز بحثهای مربوط به آن به سرانجام نرسیده است.اینجا نظرات چند فیلسوف،فیزیکدان و ریاضیدان را شاهد هستیم که در بعضی موارد کاملاً متضاد هم هستند.