کشف شواهدی از وجود آب مایع در مریخ

دانشمندان ناسا به نشانه هایی از وجود آب مایع در مریخ دست یافته اند که هم اکنون در این سیاره در جریان است. در عکس هایی که از مدارگرد شناسایی مریخ(MRO) از سطح سیاره ی سرخ ثبت کرده به طور واضح دیده شد که رگه های تیره روی یک سرازیری مریخ چگونه با فصل ها تغییر می کنند.