واقعیت پنهان، گفتگو دربارۀ تفسیرهای مکانیک کوانتوم

یک قرن پس از پیدایش مکانیک کوانتوم ،هر چند همۀ فیزیکدانان دربارۀ محاسبات مکانیک کوانتوم اتفاق نظر دارند ولی تفسیر این محاسبات ریاضی و معنای آنها،هنوز مورد بحث و جدل است! ویدئوی اصلی و کامل:https://www.youtube.com/watch?v=IxRfDtaot۵U