آیا دورۀ دانشمندان ساده لوح به سر رسیده است؟

همیشه برای عموم مردم این سؤال مطرح بوده است که پرداختن به علم چه فایده ای دارد،مخصوصاً امروزه که پروژه های تحقیقاتی بسیار پرهزینه هستند.بهتر نیست به جای صرف هزینه برای شناختن خواص اتمها یا اعماق فضا،برای مشکلات اجتماعی و انسانی هزینه کرد؟ جیم الخلیلی فیزیکدانی که احتمالاً مستندهای علمی او را دیده اید،این سؤالات را بررسی می کند.