کاوش در قمرهای مشتری با فضاپیمای جویس

آیا در زیرپوسته ی یخی قمرهای مرموز مشتری حیات نهفته است؟ این سوالی است که محققان قصد دارند با کمک فضاپیمای جویس (JUICE) به آن پاسخ دهند. این ماموریت در سال ۲۰۲۲ شروع خواهد شد، در این ویدئو محققان از این ماموریت فضایی می گویند.(دوبله ی فارسی است)