نطق پیش از دستور مهندس محمد حق نگر در جلسه شورای شهر شیرازدر تاریخ 25 آبان 94

نطق پیش از دستور مهندس محمد حق نگر در جلسه شورای شهر شیرازدر تاریخ 25 آبان 94