نطق پیش از دستور مهندس محمد حق نگر در جلسه شورای شهر شیرازدر تاریخ 25 آبان 94

نطق پیش از دستور مهندس محمد حق نگر در جلسه شورای شهر شیرازدر تاریخ 25 آبان 94

خبریشوراشیرازشورای شهرشورای شهر شیرازمحمدحق نگر

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x