نطق پیش از دستور مهندس محمد حق نگر در جلسه شورای شهر شیرازدر تاریخ 4 آبان 94

نطق پیش از دستور مهندس محمد حق نگر در جلسه شورای شهر شیرازدر تاریخ 4 آبان 94