نحوه ارزیابی مصدوم

در این برنامه ارزیابی مصدوم با هدف کمک رسانی بهتر و موثر تر به مصدومان توسط کارشناس توضیح داده می شود.در این برنامه کارهای که قبل از کمک به فردمصدوم توسط کمک کننده باید انجام شود آموزش داده می شود .توصیه اکید در این مواقع این است که قبل از اینکه کمک کننده به فرد مصدوم نزدیک شود به خوبی اطراف فرد مصدوم را بررسی نماید تا خطری فرد کمک کننده را تهدید نکند . روش های جمع آوری اطلاعات برای کمک به مصدوم سه راه است : اول پرسیدن از مصدوم که چه اتفاقی افتاده است . دوم پرسیدن ازاطرافیان مصدوم و در حالت سوم زمانی که دو حالت قبلی امکان پذیر نباشد به هوش و سلیقه فرد کمک کننده بستگی دارد تا اطلاعات لازم را جمع آوری کند .