سه داستان از زندگی استیو جابز که تغییرتان می دهند

به روی سن می رود و سه داستان از زندگیش را بازگو می کند، داستان هایی که هرکدام به تنهایی می توانند زندگی یک فرد را دگرگون کنند.