نوشتن پیام با ماژیک روی بمب های روسیه علیه داعش

یکی از کارکنان پایگاه هوایی روسیه در سوریه، دو پیام «برای مردم ما» و «برای پاریس» را با ماژیک روی بمب هایی می نویسد که قرار است جنگنده ها روی تروریست های داعش بریزند.