گرفتار شدن زوج گردشگر نروژی داخل لجن زار

هنگامی که یک زوج نروژی که کنار رودخانه Krabi در جنوب تایلند به عکاسی از پرندگان مشغول بودند، داخل لجن زار گرفتار شدند. پس از این رخداد، یک ماهیگیر به کمک آنها آمد.