پسری که با دمپایی تمام شهرهای ایران را در یک ماه گشت!!!

روزها به شهرهای مختلف می رفتم، شب ها توی اتوبوس می خوبیدام، یک جا از فرط خستگی غش کردم، روز آخر تمام فیلم هایم گم شد. علاقه ی عجیبش به گشتن در شهرهای ایران وادارش کرد تا دوربین اش را بفروشد و فقط با یک میلیون تومان بتواند دور ایران بگردد، او ۱۸هزار کیلومتر با ماشین و هزار کیلومتر را پیاده رفته است. داستان سفر کردن صادق را از زبان خودش بشنوید.