اگر قبول کرده بودم دیگر اجازه نمی دادند به ایران برگردم

حامد کمیلی: اگر قبول کرده بودم دیگر اجازه نمی دادند به ایران برگردم - قسمت دوم