حامد کمیلی: آن عکس خیلی برایم دردسرساز شد!/قسمت ۳

حامد کمیلی: آن عکس خیلی برایم دردسرساز شد!/ از طلاق می ترسم/آن قدر صبر کردم تا سربازی ام را خریدم - قسمت سوم