آزمون امانتداری فیلم دوربین مخفی نابینا

دوربین مخفی یکی از شبکه های تلویزیونی در استرالیا، نشان داد که بسیاری از مردم آن کشور، حتی در مقابل یک فرد نابینا امانتدارهای خوبی نیستند. دراین ویدئو فردی که نقش یک نابینا را بازی می کند، با نشان دادن یک پنجاه دلاری به عابران از آنها می خواهد که این پنج دلاری را برای من خرد کنید.اکثر عابران پس از گرفتن پنجاه دلاری، و پرداخت پنج دلار پول خرد به " آدریان جی " که نقش نابینا را به عهده داشت، بلافاصل