سبقتی که منجر به چپ کردن شد تصادف

گلچین صفاسا ★ www.safasa.com ❤ منبع : جام جم نما: در این فیلم یک اتومبیل بدون ملاحظه از کامیون سمت راستش سبقت گرفته و باعث چپ کردن اتومبیل پشت سری خود می گردد.