انقلابی همزاد عاشورا

مسلمانی انگار با عاشورا محک میخورد...

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV