تسخیر شد

هنوز برخی باور ندارند که سفارت آمریکا لانه جاسوسی بود، مرکز فتنه بود. هنوز نگران اند که مبادا زخمی که این واقعه بر غرور آمریکایی ها زده مانع از آن شود که روابط ما با آنها سر بگیرد. در میان این نگرانی‌ها، بد نیست کمی به دور و اطراف نگاهی کنید. به این همه نا آرامی و کشتار و فقر و آوارگی در عراقی که روزگاری بزرگ ترین سفارت جهان را در دل خود داشت. سفارت آمریکا را و اکنون درگیر هولناک ترین فجایع تروریستی است.